Ғылыми-зерттеу жұмысын орындаушылар профессорлық-оқытушылық құрам, ғылыми қызметкерлер мен инженерлік-техникалық жұмысшылар саны 194 адам, оның ішінде 26 ғылым докторы, 67 ғылым кандидаты және  12 PhD докторы. Сондай-ақ ғылыми жұмыстармен магистранттар, студенттер де айналысады.

  Қазақстан инновациялық университетінде экономикалық және құқықтық зерттеу мен білім беру мәселелерін стратегиялық зерттеу аумағындағы ғылыми мектеп негізінде екі ғылыми-зерттеу орталығы бар.

   Осы ғылыми құрылымдық бөлімшелер «Білім беру мәселелерін статегиялық зерттеу» және «Экономикалық және құқықтық зерттеулер»ғылыми-зерттеу орталығы құқығында университетте Қазақстан инновациялық университетінің Президенті 2015жылғы 3 қыркүйек № 128/1 өкімімен №1 хаттама, 2015 жылдың 28 тамызындағы Ғылыми кеңес шешімін орындау барысында құрылды.

  ҒЗО мақсаты –біріктіруге мүмкіндік беретін ғылыми-зерттеу қызметі, құзырлықты қалыптастыру, инновациялық жобалар құруға техникалық, ұйымдастырушылық және білім беру арқылы ғылыми жұмыскерлер мен оқытушы-профессорлық құрамын ғылыми зерттеу жұмысына баулу.

   «Білім беру мәселелерін стратегиялық зерттеу» ҒЗО білім беру аумағында: білім беру саласындағы зерттеулерді әдіснамалық қамтамасыз ету және білім беру мәселелері бойынша ғылыми педагогикалық қызметті жүйелеу, ғылыми-әдіснамалық әлеуетін дамыту сияқты өткізілетін іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу мақсатында құрылған.

   «Білім беру мәселелерін стратегиялық зерттеу»ҒЗО-ның кадр құрамын: 8 ғылым докторы, 11 PhD докторы, 10 ғылым кандидаттары, 13 магистрант және 20 дәрежесі жоқ оқытушы құрайды.«Білім беру мәселелерін стратегиялық зерттеу» ҒЗО бойынша сапалық көрсеткіші 68%.

   «Білім беру мәселелерін стратегиялық зерттеу» ҒЗО-ның қызметіPhD  докторы А.М.Қомбарованың жетекшілігімен «Жоғары білім беруді жаңғырту жағдайларында кәсіби кадрларды даярлаудың заманауи тенденциялары» № (мем.тіркелім №0115ҚР 01122 04.04.2015) тақырыбы бойынша Қазақстан инновациялық университетінің өз қаражаты есебінен бағдарламалы ғылыми зерттеулер жүргізу арқылы жүзеге асады.

   «Экономикалық және құқықтық зерттеу» ғылыми-зерттеу орталығы экономика және құқық саласында, сондай-ақ басқа да салаларда қолданбалы зерттеулер және ғылыми зерттеулердің деңгейін көтеру мақсатында құрылған.«Экономикалық және құқықтық зерттеу» ғылыми-зерттеу орталығы құрамында экономика ғылымдарының докторы, профессор Н.Ә.Әпсәлемұлының ғылыми экономикалық мектебі қызмет жасайды.«Экономикалық және құқықтық зерттеу» ҒЗО-ның кадр құрамын: 8 ғылым докторы, 8 PhD докторы, 5 ғылым кандидаттары, 6 магистрант және 7дәрежесі жоқ оқытушы құрайды.«Экономикалық және құқықтық зерттеу» ҒЗО бойынша сапалық көрсеткіші 56%.

  «Экономикалық және құқықтық зерттеу» ҒЗО университет кафедраларының оқытушылары, магистранттары, студенттерінен тұратын шығармашылық шеңберден тұрады.

   Қазіргі уақытта өз қаражаты есебінен э.ғ.д., профессор М.С.Ержановтың «Салықтық аудит жәнесалықтық кеңес беру әдістері мен әдіснамасы, концепциясы» (мемлекеттік тіркелім №0115РК01122  04.04.2015) тақырыбында ғылыми зерттеу жұмысы жүргізіледі.

   ««Ар-ождан» Шәкәрім контекстінде болашақ мамандарға аксиологиялық мәдениетін қалыптастырудың ғылыми-әдістемелік негіздері» (мемлекеттік тіркелім № 3029 ГФЗ) тақырыбында ф.ғ.к., доцент А.Б.Сейсекенованың ҚР ҒБМ гранттық жобасы бар.

   Экономикалық келісім-шарттар негізінде қолданбалы ғылыми зерттеу жобалары:1) «Салық ауыртпалығын және қаржылық-шаруашылық қызметі туралы, оның әсерін есептеу механизмін талдау» «Қарабастұз» ЖШС. Жетекшісі: РhD докторы Р.А.Аимкулов.2) «Жас отбасылар мен отбасылық құндылықтарды тәрбиелеу үшін мемлекеттік қолдау» «Отбасы орталығы» қоғамдық қоры әрекеті негізінде. Жетекшісі: с.ғ.д. А.А.Бухаева.

  Университетте 2015 жылы Erasmus+бағдарламасына қатысу үшін «Оқытудың инновациялық әдістеме орталықтары және Қазақстанда, Қырғызстан және Өзбекстанда [UCIMeT] жоғары білім берудің сапасын арттыру мен жаңғырту құралдары» тақырыбында тапсырыс берілді.

Халықаралық ынтымақтастық

 Университетте ғылыми-зерттеу және халықаралық ынтымақтастық мәселесіне ерекше назар аударылады.

  Халықаралық ынтымақтастық бойынша университеттің білім және ғылым саласындағы халықаралық ынтымақтастық туралы 15 келісім-шарт жасасқан: Ақпараттық жүйелер басқару (Рига, Латвия), әлеуметтік және экономикалық зерттеу орталығының (Моңғолия, Баян — Өлке) мектебінің отырып, Омбы гуманитарлық академиясының (Ресей, Омбы) Омбы облыстық университеті (Ресей, Омбы), Новосібір мемлекеттік техникалық университеті (Ресей, Новосибирск), Қаржы Сібір академиясы және банк (Ресей, Новосибирск), Новосибирск филиалы ВПО Ресей экономикалық университеті. В.Г. Плеханов ат. Алтай мемлекеттік университеті (Ресей, Барнаул), экономика және құқық академиясы Алтай (Ресей, Барнаул), Iyyldyrym Beyazit университеті (Түркия, Анкара), Сібір ауыл шаруашылығы Экономика РААС әкелуі зерттеу институты, ауыл шаруашылығы Словак университеті (Нитра, Словакия), Қырғыз-Ресей Славян университеті.

  Сонымен қатар, ол 2012-2020 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында академиялық ұтқырлық стратегиясын жүзеге асыру мақсатында жұмыс жүргізіледі.

Академиялық ұтқырлық университетте мыналар арқылы жүзеге асырылады:

— басқа ЖОО-нан оқытушылары мен студенттерді шақырылуымен білім беру бағдарламалары модулін әзірлеу үшін жазғы семестрді ұйымдастыру;

Республиканың, сондай ақ шетелде білім берудің басқа ұйымдарында білім беру бағдарламасы модульдерінің немесе жеке пәндерін зерттеу;

  • білім беру бағдарламасы бойынша тәжірибелік оқытуға шетелге студенттерді жіберу;

— академиялық ұтқырлықты ұлғайту мақсатында ОПҚ үшін стажировка ұйымдастыру.

Шақырылды:

— студенттерге, магистранттарға ағылшын тілі курсын ұйымдастыру үшін Константина Философа университетінен (Нитра, Словакия) ағылшын тілі мұғалімі К.Хвалов шақырылды.

— Омск гуманитарлық универитеті, э.ғ.д., профессор О.Ю.Патласовтың «Талдау, есеп және қаржы менеджментінің өзекті мәселелері» тақырыбы бойынша дәріс кешенін оқу үшін

— әлеуметтік экономикалық зерттеулер орталығының Ғылыми академиясының РhD докторы Бикумар Умирбекулы (Баян Олгий, Монголия) Қазақстан тарихының кейбір мәселелері жөнінде дәріс оқуға шақырылыды;

— құқық және экономика Алтай академиясының профессоры, з.ғ.д. Т.В.Пласкин (Барнаул, Россия) «Құқықтану» мамандығы студенттеріне дәріс оқуға шақырылды.

— халықаралық бизнес Университетінің профессоры, э.ғ.д. М.У.Спанов (Алматы, Казахстан) «Қазақстан экономикасын басқарудың мәселелері» пәні бойынша «Қаржы» және «Менеджмент», «Есеп және аудит», «Экономика» мамандығы магистранттарына тәжірибелік сабақтар мен дәріс курстарын оқу үшін шақырылды.

  Университет ЕО жоғары оқу орындары мен түрлі аймақтар (Орталық және Шығыс Еуропа, Орталық Азия, Солтүстік Африка және Таяу Шығыс)  оқу орындары ынтымақтастығы арқылы жоғары білімді жаңғыртуға бағытталған еуропалық одақтың Темпус бағдарламасында СТУДИК 516802 -TEMRUS -1-2011-1-KZ-TEMRUS-SMGR «Студенттік үкімет пен Қазақстанда демократиялық қатысу» (Students self-gоvernance апd Democratic Involvement in Kazakhstan) халықаралық жобаны жүзеге асыруға қатысады.Бағдарламаның басты мақсаты — ЕО жоғары білім беру жүйесімен жоғарыда аталған аудандарда жоғары білім беру жүйесін үйлестіру және жақындасуына ықпал ету, Болон үдерісі мен Лиссабон конвенциясы жоғары білім беру принциптерін насихаттау.

  Жобаны үйлестіруші ретінде құқықтану кафедрасының меңгерушісі, саясаттану ғылымдарының докторы А.А.Бухаева болып табылады.Жобаның аяқталу мерзімі – 2015 жыл. Осы жылдың қаңтар айында Темпус бағдарламасына Германия мен Австрияға «СТУДИК» жобасы бойынша  үйлестіру жиналысына қатысу үшін оқытушылардың сапары іске асырылады.Студенттік өзін өзі басқару бойынша Еуропалық әріптестермен тәжірибе алмасу үшін Дрезден (Германия) және Вена қалаларында (Австрия Қазақстанның 14 жоғары оқу орындары мен 4 еуропалық ЖОО (Германия, Австрия, Латвия, Литва) өкілдері қатысты.Жобаға қатысушылар студенттік өзін-өзі басқару туралы өз тәжірибесімен жоғары оқу орындарында бөлісті.Семинар аяқталғаннан соң барлық қатысушыларға Дрезден университетінің профессоры Хольгером Кусе мен Вена университетінің профессоры  Б. Хинтерштойсер «STUDENT SELF  — GOVERNANCE AT EUROPEAN UNIVERSITIES» халықаралық сертификаттар тапсырылды.

  «Экономика, есеп және туризм» кафедрасының меңгерушісі А.А.Мұхамедиева Калифорния университетінде 2014ж. 1наурыздан 20-ға дейін Америка Құрама Штаттарында ғылыми тағылымдамадан өту үшін «Болашақ» бағдарламасы бойынша грант жеңіп алды.

«Экономика» мамандығы бойынша университет түлектері шетелде оқиды:

— Токенов Думан Серикович «Болашак» бағдарламасы бойынша Англияда магистратура оқу үшін грант жеңіп алды;

— ЕркимбаевКайсарҚХР, Jianqxi University and Economics;

— ТулакбаевЕрнурҚХР,   HUBEI University of technology.

  Жыл сайын университеттің барлық оқытушылары ҚИУ базасында жүргізілген тақырыптар бойынша Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияларға қатысады.

  Плеханов атындағы Ресей экономикалық университетімен (16.04.2014 жыл), Ресей мемлекеттік сауда-экономикалық университеті және Полтава мемлекеттік аграрлық академиясымен (Украина) бірге «Таяу шығыс және ТМД елдері, Ресейдің экономикалық, экологиялық және әлеуметтік мәдени дамуы» Халықаралық ғылыми-практикалық конференция өткізді. Ресеймен бірлесіп (Дене шынықтыру ВПО «Поволжье мемлекеттік академиясы, спорт және туризм») онлайн халықаралық ғылыми-практикалық конференция өткізді. Конференция материалдары оқу процесінде табысты пайдаланылады.

  Ресей ғалымдарының қатысуымен «Ресей мен Қазақстан қылмыстық заңнамаларындағы меншікке қарсы және өзіне қарсы қылмыс» тақырыбында халықаралық дөңгелек үстел өткізілді. Жоғары курстар қатысқан дөңгелек үстел қылмыстық құқықтың өзекті мәселелері талқыланды.

  Ғылыми сессия аумағында РhD докторлары, магистранттар мен жас ғалымдар қатысқан «Ғылым және заманауи» халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясы, республикалық студенттік ғылыми тәжірибелік конференциялар өткізілді.

Университеттің ғылыми нәтижелерінің жарияланымдары

   Қазақстан инновациялық университетінің Хабаршысы журналы шығады. Журнал  ҚР ақпарат және мәдениет министерствосында есепке тұру туралы куәлік № 14229-Ж-от 10.04.2014 тіркелген. ҚИУ Хабаршысында әр түрлі мамандықтар бойынша 70, 2015-тенжоғары мақалалар жарияланды, оның ішінде 120-сы Қазақстандық және ТМД мен Ресейді қоса 22 мақала шетелдікжоғары оқу орындарынан алғанда жарияланған.2013–2015жж. шетелге мақала жариялау санының жалпы өсу көрсеткіші жоғары.

 

 Сурет 1. 2013-2015  жж. шетел баспаларына жарияланған ғылыми мақалалар саны көрсеткіші

  Университетте қазіргі ғылымның өзекті бағыттары бойынша әдістемелік семинар жүргізіліп тұратын Ғылыми-әдістемелік Кеңес жұмыс жасайды.