Home Перечень образовательных программ 2020 — 2021 учебный год

Перечень образовательных программ  

2020 — 2021 учебный год

Магистратура

Білім беру бағдарламаларының тізімі

Образовательные программы

1 ж/г 2 ж/г
  Шифр Бейіндік

Профильное

  Шифр Ғылыми-педагогикалық

Научное и педагогическое

  7М04174         Қаржы  / Финансы 7М04175       Қаржы  /Финансы
  7М04172      Аудит және салық салу

Аудит и налогообложение

7М04173    Аудит және салық салу

Аудит и налогообложение

  7М04170   Экономика және бизнесті

басқару

Экономика и управление

бизнесом

7М04171    Экономика және бизнесті

басқару

Экономика и управление

бизнесом

  7М06194 Экономикадағы ақпараттық

жүйелер

Информационные

системы в экономике

7М06195   Экономикадағы ақпараттық

жүйелер

Информационные

системы в экономике

  7М01101 Педагогика және психология

Педагогика и психология

7М01102 Педагогика және психология

Педагогика и психология

  7М04280              Құқықтану

Юриспруденция

7М04281               Құқықтану

Юриспруденция