2015-2016 оқу жылына бейіндік бағыттағы магистратураның

АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕЛІГІ/АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

магистратуры профильного направления подготовки

на 2015-2016 учебный год

1-семестр

Іс-шаралар/Мероприятия

Өткізу мерзімі/

Сроки проведения

1

ҚИУ магистранттарды қабылдау/Зачисление магистрантов в КИУ

25.08.2015 жыл/год

2

Оқу жылының басталуы. «Білім күні»/Начало учебного жыл/год. «День знаний»

01.09.2015 жыл/год

3

1- семестрдің ұзақтығы/ Продолжительность

1- семестра (15 апта/недель)

01.09.-13.12.2015 жыл/год

4

Мамандықтар бойынша магистрлік диссертация тақырыптарын таңдау/ Выбор тем магистерских диссертаций по специальностям

04.09 – 11.09.2015 жыл/год

5

Магистранттың жеке жұмыс жоспарын құру/ Составление индивидуального плана работы магистранта

14.09.2015 жыл/год

6

23.10.2015 жыл/год

7

Аралық бақылау/ Рубежный контроль №1       

Қазан/Октябрь 2015 жыл/год

8

Аралық бақылау/ Рубежный контроль №2

Желтоқсан/декабрь 2015 жыл/год

9

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы/ Научно-исследовательская работа магистранта

12 октября-13 декабря 2015 жыл/год

10

1- семестрдің аяқталуы/ Окончание 1-семестра

13.12.2015 жыл/год

11

Қысқы емтихан сессиясы (аралық бақылау)/ Зимняя экзаменационная сессия (промежуточный контроль)

14.12.2015 жыл/год –

03.01.2016 жыл/год

12

Қысқы демалыс/ Зимние каникулы

04 – 31.01.2016 жыл/год

2-семестр

Іс-шаралар/Мероприятия

Өткізу мерзімі/

Сроки проведения

1

2-семестрдің басталуы/ Начало 2-семестра

01.02.2016 жыл/год

2

2- семестрдің ұзақтығы/ Продолжительность

2-семестра (15апта/недель)

01.02.– 15.05.2016 жыл/год

3

Өндірістік тәжірибе/ Производственная практика

01.02– 06.03.2016 жыл/год

4

25 – 30.01.2016 жыл/год

5

01 – 11.02.2016 жыл/год

6

21 – 27.02.2016 жыл/год

7

ЖОО бекітілген тәртіппен плагиаттық затына диссертацияны тексеру туралы комиссияның қорытындысы/ Заключение комиссии о проверке диссертации на предмет плагиатства в установленном порядке

15.02- 01.03.2016 жыл/год

8

14 – 18.03.2016 жыл/год

9

Өндірістік тәжірибе бойынша есепті қорғау/ Защита отчетов по производственной практике 

07 – 20.03.2016 жыл/год

10

ҚИУ ғылыми-техникалық кеңесінде магистрлік диссертацияларды алдын-ала ашық қорғау/ Публичная предзащита магистерских диссертаций на научно-техническом совете КИУ

21.03 – 01.04.2016 жыл/год

11

21.03– 01.04.2016 жыл/год

12

Бейіндік бағыттағы магистранттардың кешенді емтиханы/ Комплексный экзамен магистрантов профильного направления подготовки

21.03– 03.04.2016 жыл/год

13

Магистрантпен қорғауға қабылданған диссертация және рефераттың кітапханаға ұсынылуы/ Предоставление магистрантом диссертации и реферата в библиотеку КИУ

28.03 – 03.04.2016 жыл/год

14

МАК техникалық хатшысымен  рефераттың ЖОО ресми сайтына орналастырылуы/  Размещение техническим секретарем ГАК  реферата на официальном сайте вуза

28.03– 03.04.2016 жыл/год

15

Мамандықтар бойынша магистрлік диссертация жазу/ Написание магистерской диссертации по специальностям

04.04– 01.05.2016 жыл/год

16

Эксперттік кеңеспен  диссертацияны экспертизадан өткізу процедурасы және негізделген жазбаша қорытынды ұсыну/ Процедура  экспертизы диссертации Экспертным советом и предоставление обоснованного письменного заключения

11 – 24.04.2016 жыл/год

17

Ресми оппоненттен жазбаша рецензияның көшірмесінің магистрантпен алу/ Получение копии рецензии официального оппонента

18 – 21.04.2016 жыл/год

18

Магистрлік диссертация жұмысын қорғау/

Защита магистерской диссертации

02 – 15.05.2016 жыл/год

2015-2016 оқу жылына бейіндік бағыттағы (1,5 жыл) магистратураның

АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕЛІГІ/АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

магистратуры профильного направления подготовки (1,5 жыл/год)

на 2015-2016 учебный год

1-семестр

Іс-шаралар/Мероприятия

Өткізу мерзімі/

Сроки проведения

1

ҚИУ магистранттарды қабылдау/ Зачисление магистрантов в КИУ

25.08.2015 жыл/год

2

Оқу жылының басталуы. «Білім күні»/Начало учебного жыл/год. «День знаний»

01.09.2015 жыл/год

3

1- семестрдің ұзақтығы/ Продолжительность  1- семестра

(15 апта/недель)

01.09.-13.12.2015 жыл/год

4

Мамандықтар бойынша магистрлік диссертация тақырыптарын таңдау/ Выбор тем магистерских диссертаций по специальностям

04.09 – 11.09.2015 жыл/год

5

Магистранттың жеке жұмыс жоспарын құру/ Составление индивидуального плана работы магистранта

14.09.2015 жыл/год

6

23.10.2015 жыл/год

7

Аралық бақылау/ Рубежный контроль №1       

Қазан/октябрь  2015 жыл/год

8

Аралық бақылау/ Рубежный контроль №2

Желтоқсан/декабрь  2015 жыл/год

9

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы/ Научно-исследовательская работа магистранта

09.11 – 13.12.2015 жыл/год

10

1- семестрдің аяқталуы/Окончание

1-семестра

13.12.2015 жыл/год

11

Қысқы емтихан сессиясы (аралық бақылау)/ Зимняя экзаменационная сессия (промежуточный контроль)

14.12. 2015 жыл/год –

03.01.2016 жыл/год

12

Қысқы демалыс/ Зимние каникулы

04 – 24.01.2016 жыл/год

2-семестр

Іс-шаралар/Мероприятия

Өткізу мерзімі/

Сроки проведения

1

2-семестрдің басталуы/ Начало 2-семестра

25.01.2016 жыл/год

2

Аралық бақылау/ Рубежный контроль №1       

Наурыз/март  2016 жыл/год

3

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы/ Научно-исследовательская работа магистранта

11.04 – 08.05.2016 жыл/год

4

Аралық бақылау/ Рубежный контроль №2

Сәуір/апрель 2016 жыл/год

5

2-семестрдің аяқталуы/ Окончание 2-семестра

08.05.2016 жыл/год

6

Жазғы емтихан сессиясы (аралық бақылау)/ Летняя экзаменационная сессия (промежуточный контроль)

09 – 29.05.2016 жыл/год

7

Жазғы демалыс/ Летние каникулы

Емтихан сессиясы аяқталғаннан кейін/ по окончании экзаменационной сессии

8

1-курс магистранттарымен қарыздарын жоюдың жазғы семестрі/ Летний семестр для ликвидации задолженности магистрантами 1 курса

11.07– 21.08.2016 жыл/год

2015-2016 оқу жылына ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистратураның

АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕЛІГІ/АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

магистратуры научно-педагогического направления подготовки

на 2015-2016 учебный год

1-семестр

Іс-шаралар/Мероприятия

Өткізу мерзімі/

Сроки проведения

1

ҚИУ магистранттарды қабылдау/Зачисление магистрантов в КИУ

25.08.2015 жыл/год

2

Оқу жылының басталуы. «Білім күні»/Начало учебного года. «День знаний»

01.09.2015 жыл/год

3

1- семестрдің ұзақтығы/ Продолжительность

1- семестра (15 апта/недель)

01.09.-13.12.2015 жыл/год

4

Мамандықтар бойынша магистрлік диссертация тақырыптарын таңдау/ Выбор тем магистерских диссертаций по специальностям

04.09 – 11.09.2015 жыл/год

5

Магистранттың жеке жұмыс жоспарын құру/ Составление индивидуального плана работы магистранта

14.09.2015 жыл/год

6

23.10.2015 жыл/год

7

Аралық бақылау/ Рубежный контроль №1       

Қазан/Октябрь 2015 жыл/год

8

Аралық бақылау/ Рубежный контроль №2

Желтоқсан/декабрь 2015 жыл/год

9

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы/ Научно-исследовательская работа магистранта

23.11-13.12.2015 жыл/год

10

1- семестрдің аяқталуы/ Окончание 1-семестра

13.12.2015 жыл/год

11

Қысқы емтихан сессиясы (аралық бақылау)/ Зимняя экзаменационная сессия (промежуточный контроль)

14.12.2015 жыл/год –

03.01.2016 жыл/год

12

Қысқы демалыс/ Зимние каникулы  (2 курс)

04 – 17.01.2016 жыл/год

13

Қысқы демалыс/ Зимние каникулы  (1 курс)

04 – 24.01.2016 жыл/год

2-семестр

Іс-шаралар/Мероприятия

Өткізу мерзімі/

Сроки проведения

1

2-семестрдің басталуы/ Начало 2-семестра

25.01.2016 жыл/год

2

2- семестрдің ұзақтығы/ Продолжительность

2-семестра (15апта/недель)

25.01.– 08.05.2016 жыл/год

3

Ғылыми-педагогикалық бағыттағы 2-курс магистранттарының зерттеу тәжірибесі/   Исследовательская практика магистрантов

2 курса научно-педагогического направления  

18.01- 10.04.2016 жыл/год

4

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы/ Научно-исследовательская работа магистранта  (1 курс)

25.01- 14.02.2016 жыл/год

5

01 – 04.03.2016 жыл/год

6

04-14.03.2016 жыл/год

7

Аралық бақылау/ Рубежный контроль №1

Наурыз/март 2016 жыл/год

8

18-28.03.2016 жыл/год

9

01– 06.04.2016 жыл/год

10

18 – 21.04.2016 жыл/год

11

Зерттеу тәжірибесі бойынша есепті қорғау/ Защита отчета по исследовательской практике (2 курс)

11-24.04.2016 жыл/год

12

22.04.– 01.05.2016 жыл/год

13

Ғылыми-педагогикалық бағыттағы 1-курс магистранттарының  педагогикалық тәжірибесі/ Педагогическая практика для магистрантов 1 курса  научно-педагогического направления

11.04- 01.05.2016 жыл/год

14

ҚИУ ғылыми-техникалық кеңесінде магистрлік диссертацияларды алдын-ала ашық қорғау/ Публичная предзащита магистерских диссертаций на научно-техническом совете КИУ

25.04 – 4.05.2016 жыл/год

15

Аралық бақылау/ Рубежный контроль №2

Сәуір/апрель 2016 жыл/год

16

МАК техникалық хатшысымен  рефераттың ЖОО ресми сайтына орналастырылуы/  Размещение техническим секретарем ГАК  реферата на официальном сайте вуза

02 – 06.05.2016 жыл/год

17

Магистрантпен қорғауға қабылданған диссертация және рефераттың кітапханаға ұсынылуы/ Предоставление магистрантом диссертации и реферата в библиотеку КИУ

02 – 06.05.2016 жыл/год

18

Ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистранттардың кешенді емтиханы/  Комплексный экзамен магистрантов научно-педагогического направления  

25.04– 08.05.2016 жыл/год

19

1-курс магистранттарының педагогикалық тәжірибесі бойынша есептерін қорғау/ Защита отчета по педагогической практике магистрантов 1 курса

02-08.05.2016 жыл/год

20

Мамандықтар бойынша магистрлік диссертация жазу/ Написание магистерской диссертации по специальностям (2 курс)

09.05– 05.06.2016 жыл/год

21

Эксперттік кеңеспен  диссертацияны экспертизадан өткізу процедурасы және негізделген жазбаша қорытынды ұсыну/ Процедура  экспертизы диссертации Экспертным советом и предоставление обоснованного письменного заключения

16 – 29.05.2016 жыл/год

22

2-семестрдің аяқталуы/ Окончание 2-семестра

08.05.2016 жыл/год

23

Жазғы емтихан сессиясы (аралық бақылау)/ Летняя экзаменационная сессия (промежуточный контроль)

09 – 29.05.2016 жыл/год

24

23 – 26.05.2016 жыл/год

25

Магистрлік диссертация жұмысын қорғау/

Защита магистерской диссертации (2 курс)

06 – 19.06.2016 жыл/год

26

Жазғы демалыс/ Летние каникулы

Емтихан сессиясы аяқталғаннан кейін/ по окончании экзаменационной сессии

27

1-курс магистранттарымен қарыздарын жоюдың жазғы семестрі/ Летний семестр для ликвидации задолженности магистрантами 1 курса

11.07– 21.08.2016 жыл/год