2013-2014 оқу жылына арналған ғылыми-зерттеу жұмысының жоспары

Шаралар

Орындау мерзімі

Жауапты тұлғалар

1

ҚР Білім және ғылым министрлігінің конкурсына қатысу үшін гранттық ғылыми жоба бойынша құжаттар пакетін дайындау

21.10.2013 ж.

Кафедралар меңгерушілері

2.

«Қазақстан Республикасының қаржы-экономикалық жүйесінің дамуының проблемалары мен келешегі» тақырыбына халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция

22.11.2013ж.

Ұйымдастырушы комитет,

ҒЖ және ХБ жөн. проректор

3.

«Қазақстан Республикасының қаржы-экономикалық жүйесінің дамуының проблемалары мен келешегі» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдар жинағын басып шығару

20.12.2013ж.

Редакция алқасы

4.

Халықаралық ынтымақтастық туралы және ҚИУ магистранттарының академиялық мобильділігімен қамтамасыз ету туралы шарттарды жасасу 

15.11.2013 ж.

ҒЖ және ХБ жөн. проректор, магистратура меңгерушісі

5.

Магистранттардың ғылыми сынақ ісінен өтуі үшін шарттарды жасасу

14.10.2013ж.

Магистратура бөлімінің меңгерушісі

6.

«Шығыс өңірдің қазіргі заманғы шарттарда әлеуметтік-экономикалық дамуының жай-күйі мен беталыстары» (мемл.нөмір 0111РК00428) іргелі тақырыбымен жұмыс істеу барысы туралы есеп

4.12.2013ж.

Тақырып басшысы (Байдильданова Л.Б.)

6.1 «Туризм мен сервис индустриясындағы менеджмент пен бухгалтерлік есеп жүйесінің дамуының проблемалары мен келешегі»

6.2. «Қазіргі заманғы әлеуметтік-саяси, құқықтық, тілдік үрдістер: жаңа қарсы шығулар және шешімдерді іздеу»

6.3. «ШҚО экономикалық дамуын шапшаңдату және жаңғырту жолдары»

6.4..«Экономика нысандарын зерттеу кезінде математикалық аппаратты пайдалану»

6.5.«Қазақстанның қаржы жүйесін жаңғырту және оның өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуының міндеттерін шешудегі рөлі»

4.12.2013ж.

5.12.2013ж.

5.12.2013ж.

6.12.2013ж.

6.12.2013ж.

Тарау басшысы (э.ғ.к. Дайрабаева А.С.)

Тарау басшысы (Искакова А.Б.)

Тарау басшысы (Найзабеков Г.И.)

Тарау басшысы (Ахметов С.С.)

Тарау басшысы (Золотарева С.В.)

7.

«Әлемдік білім жүйесіне ену жағдайында Қазақстан экономикасы үшін бәсекеге қабілетті кадрларды дайындаудың проблемалары мен келешегі» (мемл.нөмір 0111РК00427) әдістемелік тақырыбымен жұмыс істеу барысы туралы есеп.

9.12.2013ж.

Тақырып басшысы

(Лукпанова Ж.О.)

7.1.«Оқу бейіні бойынша оқу және өндірістік тәжірибені ұйымдастырудың проблемалары мен оны жетілдіру жолдары»

7.2.«Экономикалық бағыттардағы студенттердің гуманитарлық білім алуы, оларды білімді біріктіру жағдайында дайындау»

7.3.«Экономикалық пәндерді оқу кезінде студенттерді жандандыру – оқу үрдісін тиімді ұйымдастырудың қажетті шарты ретінде»:

7.4.«Қаржы-экономикалық мамандықтардың студенттерін оқыту кезінде ақпараттық-коммуникациялық  қамсыздандыру»

7.5.«Қаржы саласы үшін мамандарды дайындау сапасын жоғарылату»

10.12.2013ж.

10.12.2013ж.

10.12.2013ж.

11.12.2013ж.

11.12.2013ж.

Тарау басшысы (Орынбасарова А.А.)

Тарау басшысы (Искакова А.Б.)

Тарау басшысы (Кенесбаева Д.Ж.)

Тарау басшысы (Абденов А.Ж.)

Тарау басшысы (Оразгалиева А.К.)

8.

«Шәкәрімнің ар ілімі» мәнмәтінінде болашақ мамандардың аксиологиялық мәдениетін қалыптастырудың ғылыми-әдістемелік негіздері» гранттық жобасын әзірлеу барысы туралы есеп (3029 ГФЗ.)

18.12.2014ж.

Ғылыми басшы Сейсекенова А.Б

9.

Келесі шаруашылық келісімшарттық тақырыптар бойынша ҒЗЖ есептері:

1.«Жанұя орталығы» қоғамдық қорының қызметі негізінде «Жас отбасыға мемлекеттік қолдау көрсету және жанұя құндылықтарын тәрбиелеу»

2.«Салық жүктемесін есептеу механизмін талдау және оның «Қарабастұз» ЖШС қаржы-шаруашылық қызметіне тигізетін әсері

3. «Тұрғын-үй саласын қаржыландырудағы мемлекеттік саясаттың жүзеге асырылуының тиімділігі мен нәтижелілігі» (Ресей мен Қазақстан тәжірибесі негізінде)

4. «Аяр» ЖШС мысалында кәсіпорынды басқару тиімділігін жоғарылату жолдары»

5. «Колледж оқушыларының басты құзыреттерін қалыптастыруды психологиялық-педагогикалық жанамалау»

13.01.2014ж.

14.01.2014ж.

15.01.2014ж.

 
16.01.2014ж.

17.01.2014ж.

Тақырып басшысы (Бухаева А.А.)

Тақырып басшысы (Аимкулов Р.А.)

 Тақырып басшысы

(Масакова Г.А.)

Тақырып басшысы

(Адришева Н.С.)

Тақырып басшысы

(Омарова С.С.)

10.

Ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистранттардың диссертацияларын алдын ала қорғау:
— 6M070300 – «Ақпараттық жүйелер»
— 6M050600 – «Экономика»
— 6M050700 – «Менеджмент»
— 6M050800 – «Есеп пен аудит»
— 6M050900 – «Қаржы»
— 6М010300 – «Педагогика мен психология»
— 6М030100 – «Юриспруденция»
— 6М011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті»

8.04.2014 ж.

8.04.2014 ж.
9.04.2014ж.
9.04.2014 ж.
10.04.2014 ж.
10.04.2014 ж.
11.04.2014 ж.
11.04.2014 ж.

Кафедралар меңгерушілері

11.

Бейіндік бағыттағы магистранттардың диссертацияларын алдын ала қорғау:

— 6M070300 – «Ақпараттық жүйелер»

— 6M050600 – «Экономика»

— 6M050700 – «Менеджмент»

— 6M050800 – «Есеп пен аудит»

— 6M050900 – «Қаржы»

— 6М030100 – «Юриспруденция»

3.03. 2014ж.

3.03.2014ж.

4.03.2014ж.

4.03.2014ж.

5.03.2014ж.

5.03.2014ж.

Кафедралар меңгерушілері

12.

«Қазақстан әйелдері» библиографиялық анықтамалығын дайындау және басып шығару

12.03.2014ж.

Қазақстан тарихы және жалпы білім пәндерінің кафедрасы

13.

ҚИУ профессорлар мен оқытушылар құрамының, магистранттары мен студенттерінің ХII ғылыми сессиясы

2014 ж. 1 сәуірінен бастап 11 сәуіріне дейін

Бағдарламаға сәйкес

ҒЖ және ХБ жөн. проректор

14.

Студенттердің ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдар жинағын басып шығару

20 мамыр 2014 ж.

ҒЖ және ХБ жөн. проректор

15.

Докторанттардың, магистранттардың, жас ғалымдардың ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдар жинағын басып шығару

20 мамыр 2014 ж.

ҒЖ және ХБ жөн. проректор

16.

Магистрлерді дайындау бағыттары бойынша дәрістерді оқу және кеңестерді беру үшін жетекші ғалымдар мен мамандарды шақыру.

Кестеге сәйкес

ҒЖ және ХБ жөн. проректор, магистратура меңгерушісі

17.

«Қазақстан Инновациялық Университетінің жаршысы» ғылыми журналын басып шығару

Тоқсан сайын

ҒЖ және ХБ жөн. проректор